wx。TextCtrl-无法插入文本!

你好我使用的是python27,64位版本。我添加了textCtrl,试图获取用户输入,但没有成功。。文本框被禁用。请给予建议。我的代码:

选择 | 换行 | 行号
  1. self.nameTextCtrl = wx.TextCtrl(self)
  2. self.nameTextCtrl.Enable(True)
  3. self.nameTextCtrl.SetEditable(True)
  4. self.nameTextCtrl.SetDimensions(x=150, y=60, width=150, height=-1)
# 回答1

确保你通过了适当的考试父母亲到构造函数。

选择 | 换行 | 行号
  1. panel = wx.Panel(self, -1)
  2. self.nameTextCtrl = wx.TextCtrl(panel)

标签: python

添加新评论